2016-04-13 10:28Pressmeddelande

Följer du lagen om personalliggare?

null

Syfte, kriterier och ansvarLagen om elektronisk personalliggare kopplar samman företaget med individen och skapar ett underlag för arbetsgivaransvar och skatteinbetalningar. Detta för att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen. Kraven träder i kraft då beställaren inte är en privatperson utan en juridisk person och arbetets storlek övergår fyra prisbasbelopp. Lagen är skriven för byggherren som bär ansvaret för personalliggaren,

Syfte, kriterier och ansvar

Lagen om elektronisk personalliggare kopplar samman företaget med individen och skapar ett underlag för arbetsgivaransvar och skatteinbetalningar. Detta för att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen.

Kraven träder i kraft då beställaren inte är en privatperson utan en juridisk person och arbetets storlek övergår fyra prisbasbelopp. Lagen är skriven för byggherren som bär ansvaret för personalliggaren, men denne har möjlighet att överlåta ansvaret en nivå ner. Om en byggherre begär att den som bedriver själva byggverksamheten ska överta ansvaret för personalliggaren, måste detta finnas dokumenterat.

Välja leverantör

Det första man som användare måste ta ställning till är om man är i behov av ett behörighetssystem, eller om man vill ha ett öppet system. Det sistnämnda innebär ett system som enbart hanterar in- och utpassering från arbetsplatsen, medan ett behörighetssystem innebär att det även reglerar åtkomst och behörighet till exempelvis portar, grindar och lås.

Man kan även dela upp leverantörerna för personalliggare i två typer: Ackrediterade leverantörer, godkända av ID06-organisationen och som använder kortsystemet ID06 och icke ackrediterade leverantörer som enbart uppfyller lagkraven för personalliggare.

Problemet med icke ackrediterade lösningar är att ingen tredje part kontrollerar att lagkraven verkligen uppfylls. Det blir därför upp till kunden att ta ansvar för detta. Hur man väljer att tolka lagen är upp till respektive leverantör av elektronisk personalliggare och innan det finns prejudikat kan man tolka lagen olika. Sveriges Byggindustrier har därför redan innan lagen trädde i kraft valt att föra en aktiv dialog med Skatteverket om deras syn på lagtolkningen, för att tolkningen ska bli så samstämmig som möjligt. En ackrediterad leverantör av personalliggare har därigenom en tung konkurrensfördel genom godkännandet av Sveriges Byggindustrier/ID06.

Vad personalliggaren måste registrera är in- och utpassering på arbetsplatsen; en logg. Därför bör gränssnittet vara mycket enkelt för användaren. Skatteverkets enda krav är förankrade i lagstiftningen. ID06, å sin sida, ställer ytterligare krav för dem som är ackrediterade leverantörer av personalliggare. Bland annat måste en elektronisk personalliggare fungera även i offlineläge ­– man kan inte räkna med att Internet alltid är tillgängligt.

I valet av system bör man även se till att administrationen blir så lite som möjligt eftersom den kan fungera som en rejäl bromskloss om någon snabbt behöver tillträde till arbetsplatsen. Se därför till att använda ett system där ny användare kan registreras direkt på plats, genom exempelvis avläsning av ID06-kort.

Nådatiden snart slut

Skatteverket påbörjar kontrollerna under första hälften av 2016 vilket får betraktas som en mjukstart av flera skäl. De själva hinner inte med, då de måste utbilda den egna personalen och dessutom har man förståelse för att det här är ett ganska stort ingrepp i byggbranschen. Bedömningarna är generösa under den här perioden men efter första halvåret kommer bedömningarna att bli tuffare. Läs mer om vitesbeloppen i faktarutorna nedan.

Kontrollavgifter – byggherre

Ej anmält byggstart: 25 000 kr för varje byggarbetsplats

Ej tillhandahållit elektronisk utrustning så att en personalliggare kan föras: 10 000 kr

Ej tillgänglig personalliggare vid kontrollbesök: 10 000 kr

Maximalt en avgift om 10 000 kr vid varje kontrolltillfälle även om två 10 000 kronors fel upptäcks.

Vid upprepat fel inom ett år är avgiften 20 000 kr istället för 10 000 kr.

Kontrollavgifter – bedriver byggverksamhet

Ej liggare tillgänglig för Skatteverket vid kontrollbesök: 10 000 kr

Liggaren bristfälligt eller att den inte bevaras: 10 000 kr

Person ej i liggaren: 2 000 kr per person

En kontrollavgift kan endast tas ut om byggherren har tillhandahållit utrustning så den som bedriver byggverksamhet kan föra en personalliggare.

Endast en avgift om 10 000 kr vid varje kontrolltillfälle (förutom 2 000 kr för ej antecknad person) trots flera fel.

Vid upprepat fel inom ett år är avgiften 20 000 kr i stället för 10 000 kr.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson